3. Adatkezelési szabályzat

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen szabályzat alkalmazása során

a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez;

d) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

e) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.2. Jelen szabályzat alkalmazása során adatkezelőnek a Színházi Dolgozók Szakszervezete Szinkron Alapszervezetét (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „Szinkron Alapszervezet”) kell tekinteni. Adatkezelő postai címe: 1033 Budapest, Vörösvári út 101. Adatkezelő elektronikus kommunikációra használt e-mail címe:

1.3. Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Szinkron Alapszervezet önálló honlapja (www.szinkronalapszervezet.hu; a továbbiakban: „Honlap”) útján kezelt személyes adatokra terjed ki.

1.4. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak, illetve a jelen adatkezelési szabályzatnak.

1.5. Adatkezelő elkötelezett az érintett személyes adatainak védelmében.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Adatkezelő az Alapszabályában, illetve egyéb belső szabályaiban meghatározott módon kezeli azon érintettek személyes adatait, akik a Szinkron Alapszervezet tagjának minősülnek. Az adatkezelés ilyen esetben a tagi jogviszonyon alapul, jogalapja szerződés teljesítése.

2.2. Az adatkezelő a jelen szabályzatnak megfelelően, az érintettek hozzájárulása alapján kezeli a 2.1. pont alá nem tartozó érintettekre vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelésre vonatkozó jelen pont szerinti hozzájárulást joghatályosan csak cselekvőképes, illetve cselekvőképességében nem korlátozott 16. életévét betöltött személy tehet, minden egyéb esetben az adatkezelési hozzájárulás megtételéhez a törvényes képviselő nyilatkozata szükséges.

3. Az adatkezelés célja és szabályai

3.1. Az adatkezelés célja, hogy a tagokkal, illetve a szakmai regisztrációs adatlapot önkéntesen kitöltő érintettekkel a Szinkron Alapszervezet kapcsolatot tarthasson, az érintetteket a Szinkron Alapszervezet tevékenységével, illetve a szinkron szakmával összefüggő eseményekről tájékoztathassa, e célból számukra rendszeres időközönként hírlevelet küldjön.

3.2. A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatokat adatkezelő az érintett adatainak törlésére, az értesítések, illetve megkeresések mellőzésére vonatkozó kérelmének előterjesztéséig kezeli.

3.3. Az adatkezelő a jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatokat harmadik személy részére – a bírósági, illetve hatósági megkeresést, illetve az 5. pont szerinti esetet nem ideértve – nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.4. Az adatkezelő a rendelkezésére álló eszközökkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

3.5. A Honlap üzemeltetése során adatkezelő ún. cookie-kat (sütiket) alkalmaz. A cookie-k, vagy magyarul sütik, olyan kis adatfájlok, amelyek a weboldal látogatása során, a weboldal kérésére jönnek létre és kerülnek eltárolásra a látogatás során alkalmazott számítógépen. Az alkalmazott cookie-k célja, hogy a böngésző emlékezzen a Honlap látogatójára, vagy a látogató egyes beállításaira. A legtöbb böngésző támogatja a cookie-k használatát, de az érintett szabadon beállíthatja, hogy a böngésző milyen módon kezelje a sütiket, ideértve a sütik tárolásának megtiltását, vagy azok törlését is. A honlap ún. session cookie-ket alkalmaz, amelyek célja a látogatás technikai kiszolgálása, illetve a biztonságos belépéshez szükséges információk tárolása.

3.6. Adatkezelő a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azért kárfelelősséget nem vállal, az adatok helyességéért és valódiságáért kizárólag az adatot megadó személy felel.

4. Az érintettek jogai

4.1. Az érintett kérésre az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatást az adatkezelő 25 napon belül, közérthető formában adja meg, írásban. A tájékoztatás azonos adatkör vonatkozásában évente egy ízben ingyenes, egyéb esetben adatkezelő költségtérítést állapít meg.

4.2. Ha a kezelt személyes adat pontatlan, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot a Szinkron Alapszervezet indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

4.3. A személyes adatot törölni kell, ha a személyes adat kezelésére már nincsen szükség,  az érintett az adatkezelési hozzájárulását visszavonta és adatkezelésnek más jogalapja nincsen, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget biztosító más ok az adatkezelésre, az adatokat jogellenesen kezelték. .

4.4. Az érintett a jelen szabályzatban nem említett jogait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően gyakorolhatja.

5. Fizetési szolgáltatással összefüggő rendelkezések

5.1. A szinkronszakszervezet.hu Honlap lehetőséget biztosít arra, hogy az adatkezelő tagjai tagdíjukat elektronikus úton, a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) által biztosított fizetési megoldással, bankkártya vagy Barion tárca használatával megfizessék adatkezelő részére. A Honlap arra is lehetőséget biztosít, hogy az adatkezelő tagjai, illetve ilyennek nem minősülő személyek anyagi támogatást fizessenek adatkezelő részére.

5.2. A fizetési tranzakció során megadott adatokat (pl. bankkártya száma) kizárólag a Barion Payment Zrt. ismeri meg és kezeli, adatkezelő kizárólag a tranzakció technikai beazonosításához szükséges adatokat kezeli, vagyis a tranzakció azonosítóit, időpontját, összegét és a tranzakció eredményét. A Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatója megtalálható a Barion Payment Zrt. honlapján (www.barion.com).

5.3. A Honlap fizetési lehetőségének használatával az érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a fizetéssel összefüggő adatokat (pl. fizetett összeg) adatkezelő átadja a Barion Payment Zrt. részére. Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben a tagi jogviszony összefüggő, illetve (nem tagok esetén, vagy a tagdíjon felül biztosított támogatások esetén) az ajándékozási szerződés teljesítése.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Jelen szabályzat 2018. január 1. napjától hatályos.

6.2. Adatkezelő jogosult a jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, indokolás nélkül felülvizsgálni, szükség esetén azt módosítani. A módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal Adatkezelő az érintetteket a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött levélben tájékoztatja az adatkezelési szabályzat módosításáról és a módosítás legfontosabb szabályairól. Amennyiben a módosítással az érintett nem ért egyet, úgy jogosult írásban személyes adatainak törlését kérni adatkezelőtől. Az érintett az adatkezelési szabályzat módosítását elfogadja a Honlapnak a módosítás hatályba lépését követő használatával.

6.3. A jelen adatkezelési szabályzatot adatkezelő a honlapon folyamatosan elérhetővé teszi.

Budapest, 2018. január 1.