A magyar szinkronizálás számokban

0
Szinkronstúdió
0
Műterem
0
Magyar nyelvű TV csatorna
0
Alapszervezeti tag
0
Szakmai tag

A szervezet célja

A SzíDoSz - Szinkron Alapszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a szinkronizálásban résztvevő különféle szakmák (színész, szinkronrendező, dramaturg- fordító, hangmérnök-vágó, gyártásvezető) anyagi és munkafeltételeinek javítására.

A magyar szinkronizálás a több száz milliárdos magyar médiapiac közepén helyezkedik el. A szinkronban dolgozók hozzáadott értéke nélkül 90%-ban eladhatatlanok lennének a médiatartalmak, ennek ellenére ma Magyarországon nincs már egyetlenegy olyan szolgáltatás sem, amelyben olcsóbban dolgoznának, mint a szinkronban. A szinkronizálás jelenleg olyan nemlétező szakmák összessége (szinkronrendező, szinkronszínész hangmérnök -vágó, szinkrondaramaturg, szinkrongyártásvezető,stb), amely szakmákhoz több kompetencia kell, mint a létező társszakmáikhoz. Itt az idő, hogy a szinkronban dolgozók a munkájuk piaci értékének megfelelő bevételhez jussanak!

Rajkai Zoltán

Rajkai Zoltán

színművész / Katona József Színház / Budapest
Rajkai Zoltán összefogalaló tanulmánya

Bevezető a magyar szinkron világába

A szinkronipar összetett iparág, amelyben a gazdasági törvényszerűségek mellett a kulturális szempontoknak, a magyar nyelv védelmének, továbbá a szerzői (előadóművészi) jog sajátosságainak egyszerre kell érvényesülnie. A szinkronipar akkor hoz hasznot a köz számára, ha a piac meghatározó szereplőinek – közöttük hatalmas tőke- és lobbierővel rendelkező multinacionális filmgyártó vállalatok, közel milliárd forintos árbevétellel rendelkező hazai szinkronstúdiók, illetve a hazai színészek, rendezők, dramaturgok, hangmérnökök megélhetésért küzdő kisvállalkozásai – eltérő szempontjai összehangolásra kerülnek a kulturális javakat fogyasztók érdekeivel, illetve a nemzeti kultúra megőrzésének távlatos céljaival.

Alapszabály

I. Az Alapszervezet célja és működésének alapelvei

I.1. A Szinkron Alapszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, A SZIDOSZ – Színházi Dolgozók Szakszervezetén belül önkéntesen létrehozott érdekképviseleti szervezet, mely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

I.2. Az alapszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a szinkronizálásban résztvevő különféle szakmák (színész, szinkronrendező, dramaturg- fordító, hangmérnök-vágó, gyártásvezető) anyagi és munkafeltételeinek javítására.

I.3. A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.

I.4. Részletes célkitűzések:

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet célja: tagjainak legyen meg a lehetősége, hogy megélhetésüket a szabadon választott foglalkozásuk és érvényesülésük révén biztosítsák, igazságos, biztonságos és egészséges munkafeltételek között, méltányos díjazás, erkölcsi megbecsültség és szociális biztonság mellett.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet alapvető feladata a szinkronizálásban társult szakmák területein feladatot vállalók általános érdekképviselete, tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése. E feladatok megvalósítása érdekében - az alkotmányos kereteken belül - mindent megtesz a munkavállalói, a szerzői és az előadóművészi jogok szélesítéséért, illetve e jogok maradéktalan érvényesüléséért. Minden lehetséges eszközzel törekszik szinkronizálás feltételeinek javítására, elősegítve ezzel a magyar szinkron színvonalának emelkedését, az értékes, minőségi munka kibontakozását.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet joga, hogy tájékoztassa az alkalmazott, a munkavállaló, a szabadfoglalkozású és a művészeti vállalkozásokban dolgozó tagjait az anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá képviselje a munkaügyi kapcsolatokat és a foglakoztatásukat érintő körben a tagjait a munkáltatóval és más foglalkoztatókkal, azok szervezeteivel szemben, illetőleg az önkormányzati és állami szervek előtt.

Alkotmányos jogai alapján gyakorolja egyetértési, véleményezési, javaslattételi, vétó, ellenőrző, sztrájk és szolidaritási sztrájk jogosítványait.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet jogosult a tagját — meghatalmazás alapján —, annak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben bíróság, más hatóság, illetve

egyéb szervek előtt képviselni.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet javaslatokat dolgoz ki, kezdeményezéseket tesz

a magyar szinkronizálás fejlődése érdekében, ezért aktívan részt vesz minden jobbító

szándékú állami, társadalmi elképzelés kialakításában.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet joga és feladata, hogy részt vegyen az olyan

jogszabályok tervezetének elkészítésében és véleményezésében, amelyek az általa

képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érintik.

A munkáltatókkal, illetve a munkáltatói érdekképviseletekkel munkahelyi, szakmai,

valamint ágazati kollektív szerződéseket köt.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet küzd a munkanélküliség ellen, az

előadóművészek jogainak, a munkavállalók jogainak maradéktalan érvényesüléséért.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet támogatja tagjainak szellemi-, és fizikai

egészségük megőrzésére irányuló törekvéseit.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet, mint önsegélyező feladatot is vállaló szervezet,

szociális segélyezési tevékenysége keretében tagjainak szociális, gyermekszületési és

beiskolázási, valamint halálozási ok miatt segélyt nyújthat.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet az egyenjogúság elve alapján folyamatos

munkakapcsolatot alakít ki, és szükség szerint együttműködik az állami, és

önkormányzati szervekkel.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet a tagság érdekeinek eredményes képviselete

érdekében megállapodások alapján, vagy más formában alakít kapcsolatot civil

szervezetekkel.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és épít ki

különböző országok színész és szinkron szakmában dolgozók szakszervezeteivel, vagy

egyéb érdekképviseleti szervezetekkel.

A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet tevékenységében messzemenően figyelembe

veszi a FIA (Színészek Nemzetközi Szervezete) ajánlásait, szolidaritási akcióit, kamatoztatja nemzetközi tapasztalatait, különösen az előadóművészi és a szerzői jogok bővítése és védelme területén.

II. A tagsági viszony

II.1. A Szinkron Alapszerveztbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes.

II.2. A Szinkron Alapszervezt tagjává válhat minden magánszemély, aki a szinkron szakmában dolgozik – vállalkozási formától és szakmától függetlenül - és elfogadja a szakszervezet céljait és Alapszabályát. A tag felvételére a Szinkron Alapszervezet Elnöksége jogosult.

II.3. A tagsági viszony létesítéséhez a SZIDOSZ-hoz benyújtott írásbeli belépési nyilatkozat szükséges, melyben a leendő tag kifejezi belépési szándékát a Szinkron Alapszervezetbe, nyilatkozik a szakszervezeti célok és az Alapszabály elfogadásáról, valamint kötelezettséget vállal a tagdíj fizetésére.

II.4. A tagsági viszony megszűnik: a) a tag halálával,

b) a szakszervezet megszűnésével, c) a tag kilépésével a II.4.1. szerint, d) a tag kizárásával a II.4.2. szerint.

2

II.4.1. A tag kilépési szándékát köteles írásban bejelenteni az Szinkron Alapszervezet Elnökségnek. A tagsági jogviszony azon a napon szűnik meg, amelyen a tag a bejelentést megtette.

II.4.2. Aki a Szinkron Alapszervezet céljával, illetve Alapszabályával ellentétes magatartást tanúsít, vagy a Szinkron Alapszervezet céljának megvalósítását veszélyezteti, az a alapszervezetből kizárható. A kizárásra az Elnökség jogosult, amennyiben a kizárásról határozó ülésre - írásban - meghívta a tagot. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt lehetőséget kell adni a tagnak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.

II.4.3. A tag a kizárásáról szóló határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül panasszal élhet. A jogorvoslati lehetőségről a tagot a határozatban tájékoztatni kell.

II.4.4. A II.4.3. szerinti panaszt az Elnökséghez kell írásban benyújtani. A panaszt a Taggyűlés bírálja el. Ennek érdekében az Elnökség a panasz beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra rendkívüli Taggyűlést hív össze.

II.5. A tagok jogai és kötelezettségei

II.5.1. A Szinkron Alapszervezet tagja

részt vehet a Szinkron Alapszervezet tevékenységében és rendezvényein,

az alapszervezeti rendezvényeken az elfogadott ügyrendnek megfelelően

felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elő,

az üléseken gyakorolhatja szavazati jogát,

választhat és választható a szakszervezet szerveibe (betölthet alapszervezeti

tisztségeket, kezdeményezheti a tisztségviselők megválasztását),

kezdeményezheti tag kizárását,

tájékoztatást kérhet az alapszervezet működéséről, pénzügyeiről,

a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben tájékoztatást, védelmet és képviseletet

kérhet,

igénybe veheti a szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat.

II.5.2. A Szinkron Alapszervezet tagja köteles

eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,

elősegíteni az alapszervezet célkitűzéseinek megvalósítását,

betartani a Szinkron Alapszervezet Alapszabályát,

rendszeresen fizetni az Alapszabályban rögzített mértékű tagdíjat.

II.5.3. A szakszervezet tagja nem veszélyeztetheti a szakszervezet céljának megvalósítását.

III. A szakszervezet felépítése és szervei

III.1. Taggyűlés
III.2. Elnökség

 

III.1. Taggyűlés
III.1.1. A Szinkron Alapszervezet legfelsőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, mely a tagok összességéből áll.

III.1.2. A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik.

III.1.3. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, illetve a II.4.4. szerinti esetben.

III.1.4. A Taggyűlés összehívásáról az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal a tagokat írásban értesíteni kell a napirend, a helyszín és az időpont megjelölésével.

III.1.5. Rendkívüli esetben a napirend, a helyszín és az időpont megjelölését tartalmazó értesítést legkésőbb az ülés időpontja előtt 3 nappal kell írásban eljuttatni a tagokhoz.

III.1.6. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben – ideértve különösen az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztását - titkos szavazással dönt.

III.1.7. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Ha a Taggyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

III.1.8. A Taggyűlés határozatainak érvényességéhez a határozatképes ülésen jelenlevők több mint 50 %-ának egyetértése szükséges.

III.1.9. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

az Alapszabály megállapítása és módosítása;

az Elnökség tagjainak megválasztása;

az alapszervezet programjának elfogadása és módosítása;

a tagsági viszonyt érintő határozatok elleni panaszok elbírálása,

a tisztségviselők esetleges tiszteletdíjáról való döntés;

a szakszervezet éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli

beszámoló elfogadása;

az elnök és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

döntéshozatal nemzetközi és hazai szakszervezeti szövetséghez való csatlakozásról,

illetve az abból történő kilépésről;

döntéshozatal más szakszervezettel történő egyesülésről;

a szakszervezet szétválásának vagy feloszlásának kimondása.

III.2. Elnökség

III.2.1. Az Elnökség 3 (három) tagból áll, akiket a Taggyűlés választ. Közülük egy főt az elnöki, egy főt az alelnöki, egy főt a gazdasági és kommunikációs alelnöki tisztségre választ meg a Taggyűlés.

III.2.2. Az Elnökség feladata a Szinkron Alapszervezet mindennapi ügyeinek intézése és döntéshozatal az Alapszabály, valamint a Taggyűlés határozatainak keretein belül.

III.2.3. Az Elnökség tagjait 3 (három) évre választják meg.

III.2.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

III.2.5. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármely tagja az ok és a cél megjelölésével, írásban kéri. A rendkívüli ülést a kérelem közlésétől számított 3 napon belül össze kell hívni.

III.2.6. Az Elnökség ülését bármelyik elnök összehívhatja. Az ülés összehívásáról az Elnökség tagjait az ülést megelőzően legalább 3 nappal írásban értesíteni kell a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével.

III.2.7. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 2 (kettő) tagja jelen van. Határozatainak érvényességéhez legalább 2 (kettő) tag egyetértése szükséges. Ha az Elnökség nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze.

III.2.8. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. III.2.9. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a Szinkron Alapszervezet mindennapi ügyeinek intézése;

a Szinkron Alapszervezet programjának, valamint a Taggyűlés határozatainak

végrehajtása;

a Taggyűlés előkészítése;

döntéshozatal azokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály nem utal felsőbb szerv

hatáskörébe;

tagok felvétele;

döntéshozatal tagkizárási ügyekben;

a szakszervezet éves költségvetési tervének elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése;

évente - legkésőbb a tárgyévet követő június végéig - írásbeli pénzügyi beszámoló

készítése az éves költségvetés végrehajtásáról, illetve a beszámolónak a Taggyűlés elé terjesztése.

III.2.10. Nem az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a tag- és tagdíjnyilvántartás vezetése; valamint

az alapszervezet pénzügyi nyilvántartásának vezetése. Ezeket a feladatokat a SZIDOSZ titkársága látja el.

III.2.11. Az Elnökség tevékenységéről évente szóban vagy írásban beszámol a Taggyűlésnek.

IV. A Szinkron Alapszervezet tisztségviselői és képviselete
IV.1. Elnök IV.2. Alelnök IV.3. Gazdasági és kommunikációs alelnök   IV.1. Elnök IV.1.1. Az elnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ az alapszevezeti tagság közös képviseletére. IV.1.2. Az elnök képviseli a Szinkron Alapszervezetet és annak teljes tagságát a munkáltatók, munkaadók, megrendelők és egyéb külső szervek előtt. IV.1.3. Ellátja mindazon ügyeket, melynek képviseletére az Alapszabály, a Taggyűlés vagy az Elnökség felhatalmazza. IV.1.4. Az elnök tevékenységéről évente írásban beszámol a Taggyűlésnek. IV.1.5. Az elnök köteles részt venni az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésén. IV.1.6. Az elnök feladata az Elnökség, valamint a Taggyűlés összehívása, üléseinek vezetése.   IV.2. Alelnök IV.2.1. Az alelnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ. IV.2.2. Az alelnök feladata elnökségi felhatalmazás alapján az elnök teljes körű helyettesítése annak akadályoztatása esetén, az Elnökség határozatai alapján adódó eseti feladatok végrehajtása, a testületi határozatok végrehajtásában való részvétel. IV.2.3. Az alelnök részt vesz az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésein.   IV.3. Gazdasági és kommunikációs alelnök IV.3.1. A gazdasági és kommunikációs alelnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ. IV.3.2. A gazdasági és kommunikációs alelnök feladata az alapszervezet gazdálkodásának felügyelete, az alapszervezet évi költségvetésének, valamint az előző évről szóló számviteli beszámolónak az Elnökség elé terjesztése, elnökségi felhatalmazás alapján az elnök teljes körű helyettesítése annak akadályoztatása esetén, az Elnökség határozatai alapján adódó eseti feladatok végrehajtása, a testületi határozatok végrehajtásában való részvétel, • a Szinkron Alapszervezeten belüli kommunikáció elősegítése, hírek információk, tájékoztatások megjelentetése, • a Szinkron Alapszervezet honlapjának és közösségi oldalainak üzemeltetése, frissítése IV.3.3. A gazdasági és kommunikációs alelnök részt vesz az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésein.
V. A Szinkron Alapszervezetet vagyona, gazdálkodása
V.1. Az alapszervezet működésének pénzügyi feltételeit alapvetően a SZIDOSZ-nak befizetett tagdíjakból biztosítja. A tagdíj összege a SZIDOSZ által mindenkor megállapított mérték. V.2.A Szinkron Alapszervezetet megilleti a SZIDOSZ-nak befizetett és a Szinkron Alapszervezetbe regisztrált tagok tagdíjának minimum 40 %-a (negyven százaléka). V.3.A Szinkron Alapszervezet vagyonát, pénzét a SZIDOSZ vezetése és titkársága kezeli. Szükség esetén, a kívánt összegeket a SZIDOSZ a Szinkron Alapszervezet Elnökségének kérésére, a Szinkron Alapszervezetet megillető vagyon mértékéig, az Elnökség rendelkezésére bocsájtja. A tagdíjfizetés történhet: havonta, félévente, évente közvetlenül a SZIDOSZ székhelyén történő befizetéssel; havonta, félévente, évente postai utalványon történő feladással, havonta, félévente, évente bankszámláról, átutalással történő fizetéssel. V.4 A Szinkron Alapszervezet érdekvédelmi céljai elősegítése érdekében – másodlagosan - gazdasági tevékenységet is folytathat a SZIDOSZ elnökségével egyetértésben. V.5. A Szinkron Alapszervezet Elnöke önállóan jogosult rendelkezni az alapszervezet vagyona fölött.
VI. Vegyes és záró rendelkezések

VI. 1. Az alapszervezet megszűnik, ha
• a Taggyűlés döntése alapján átalakul,
• a Taggyűlés a feloszlásáról határoz,
• a bíróság feloszlatja,
• a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
• a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti
és a szakszervezetet a nyilvántartásból törlik.

VI.2. Jelen Alapszabály a Szinkron Alapszervezet működésének módosított alapdokumentuma, melyet a Taggyűlés fogadott el.

Kelt: Budapest, 2017. Június 24.

Elnökség

1993-ban diplomázott a Színművészeti Főiskolán és rögtön a budapesti Katona József Színház társulatához szerződött, amelynek máig tagja. Népszerű színházi-, film-, és szinkronszínész. 
Legtöbbször Jonny Lee Miller, Bradley CooperDavid Tennant, Sam Rockwell, Mark RuffaloPatrick Dempsey és Mickey egér magyar hangjaként hallhatjuk.

Rajkai Zoltán

Rajkai Zoltán

elnök

Már diákként elkezdett szinkronizálni.  A legnépszerűbb szinkronjai a  Jóbarátok c. tv-sorozatból dr. Ross Geller (David Schwimmer), Nate Fisher (Peter Krause) figurái. Emellett Wesley Snipes  Denzel Washington és Vin Diesel is az ő hangján szólal meg magyarul a legtöbbször.[1 A filmes munka mellett 2000 nyarától az ESTFM 98.6, majd annak megszűnése után a rádióban vezetett műsort, később a közszolgálati televízióban vett részt kulturális műsorok készítésében. A magyar szinkront szívügyének tekinti, a minőség megszállottja.

Galambos Péter

Galambos Péter

alelnök

Ötévesen kezdte kitanulni a szinkron szakmát; már kisgyerekként szinkronizálhatta a Dennis a Komisz, a Toy Story, az Ovizsaru, a Babe, vagy pl. a Hét év Tibetben című film főbb szereplőit. Sokat hallható animációs filmekben és sorozatokban, valamint a szakma több ágát is műveli: fordít, dalszövegeket ír, és szinkronrendezőként is dolgozik.

Szalay Csongor

Szalay Csongor

gazdasági és kommunikációs alelnök

Elérhetőségek

Szídosz - Szinkron Alapszervezet

1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Telefon: +36 1 342-9944
Email: info@szinkronalapszervezet.hu
Elnök: Rajkai Zoltán  / rajkai.zoltan@szinkronalapszervezet.hu
Alelnök: Galambos Péter / galamb@szinkronalapszervezet.hu
Gazdasági és kommunikációs alalnök: Szalay Csongor / szalay.csongor@szinkronalapszervezet.hu
Dramaturg-fordító szekció vezetője: Szalkai Lőrincz Ágnes / lorincz.agnes@szinkronalapszervezet.hu
Titkár: Berecz Kata / berecz.kata@szinkronalapszervezet.hu
Facebook: facebook.com/szinkronszakma